Jak postavit lakovnu

Každá výrobní firma se v průběhu svého vývoje dostane do stavu, kdy začne uvažovat o stavbě vlastní lakovny.

Jedna z prvních otázek, kterou si vedení firmy položí je:

  • Kolik nás investice do vlastní lakovny bude stát? 

A druhou otázkou bývá:

  • Za jak dlouho se mi případná investice vrátí, nebo-li vyplatí se nám vůbec tato investice?

 

Dvě jednoduché otázky, na které není zas tak jednoduché odpovědět. Abychom mohli odpovědět, musíme nejprve znát odpověď na tyto tři otázky.

Co?

Co – znamená jaké dílce či výrobky se budou v lakovně lakovat. Tedy jaké jsou rozměry dílců, jejich hmotnosti a jejich lakované plochy? Z jakého materiálu jsou dílce vyrobeny? V jakém výchozím stavu se dílce nacházejí? Jsou pouze zamaštěné nebo je na jejich povrchu i koroze nebo okuje, jsou na povrchu dílců jiné znečišťující látky jako prach, brusivo, třísky po obrábění?

Na základě znalosti všech výše uvedených informací je již možné udělat první návrh lakovny.

Aby byl návrh lakovny pro investora co nejpřesnější, je nutné se ještě zamyslet nad tím, kde bude lakovna ve výrobním závodě stát tedy, jaké máme místo k dispozici pro umístění lakovny a jak bude lakovna zapojena do celkového toku materiálu ve výrobním závodě.

Je dobré si uvědomit, že postavení lakovny je něco jiného, než si do výrobního závodu koupit jakýkoliv stroj. Lakovna se skládá hned z několika na sebe navazujících strojů, které jsou vzájemně propojeny nějakým typem transportu. Morální životnost lakovny se počítá na 15-20 let. Pokud hned při stavbě lakovny se dopustíme nějakého kompromisu, budeme muset s tímto kompromisem žít dlouhých 20 let. Proto doporučujeme vyvarovat se jakýchkoliv kompromisů, které by v budoucnu provoz lakovny jakýmkoliv způsobem limitovaly.

Pokud budete mít všechny výše uvedené informace k dispozici a doplníte je ještě o druhy energií a médií, s kterými uvažujete pro provoz lakovny, je čas se obrátit na výrobce a dodavatele lakoven, který je schopný pro vás zpracovat poměrně přesnou nabídku na dodávku lakovny. Nabídka vám dá odpověď, kolik vás lakovna bude stát.

V zásadě, pokud budete stavět lakovnu, tak budete stavět lakovnu pro lakování s práškovými barvami, tekutými nátěrovými hmotami nebo kataforetické lakování.

Dle velikosti dílců, kapacity a korozních odolností se stavba práškové lakovny může pohybovat:
0
miliónů korun

Nejběžnější typy práškových lakoven

0
miliónů korun

Lakovny pro lakování s kapalnými nátěrovými hmotami

0
miliónů korun

Lakovny pro kataforetické lakování

0
miliónů korun

Pokud už víme výši investice, tak rychlost návratu této investice si můžeme spočítat na základě těchto údajů.

Výrobní náklady na 1 m2 lakované plochy se pohybují u:

  • Práškového lakování okolo 50 Kč/m2 a výše dle typu použité práškové barvy
  • Mokré lakování od 100 Kč/m2 a výše dle typu použité nátěrové hmoty
  • Kataforetické lakování okolo 50 Kč/m2

Prodejní ceny 1 m2 lakované plochy se pohybují u:

  • Práškového lakování okolo 150 Kč/m2
  • Mokrého lakování od 200 Kč/m2 výše dle typu použité nátěrové hmoty
  • Kataforetického lakování okolo 150 Kč/m2
Příklad výpočtu návratnosti práškové lakovny: plánovaná kapacita práškové lakovny je 100 000 m2/rok. Rozdíl mezi náklady a prodejní cenou je 100 Kč/m2. Při plánované kapacitě 100 000 m2 za rok můžeme při provozu vlastní práškové lakovny ušetřit až 10 000 000 Kč. Návratnost nejběžnějšího typu práškové lakovny se bude pohybovat od 1,5 do 3 let.

Když už nám vyšla ekonomika provozu lakovny bude nás zajímat co za byrokratický boj nás bude čekat při výstavbě vlastní lakovny.

Pokud již stavbu máme, ale lakovna v ní není povolena, musíme žádat o změnu užívání stavby. Pokud budeme stavět novou budovu, musíme žádat o stavební povolení na místně příslušném stavebním úřadu. Na stavební úřad podáváme žádost o změnu užívání stavby (v případě stávající stavby) nebo stavební povolení (v případě nově budované stavby). Spolu se žádostí musíme předložit pro oba případy (stávající budova, nová budova) projektovou dokumentaci technologické části v rozsahu pro stavební povolení. Pokud je součástí i předčištění odpadních vod z provozu lakovny, musí být i na tuto část zpracována projektová dokumentace pro vodoprávní řízení. Obě dokumentace musí být zpracovány autorizovanou osobou. Pro oba případy (stávající budova, nová budova) bude nutné získat kladné stanovisko dotčených státních orgánů k předložené projektové dokumentaci a to HZS (hasičský záchranný sbor), KHS (krajská hygienická stanice), IBP (inspektorát bezpečnosti práce) a dalších dle místních podmínek a požadavků stavebního úřadu. Ale jedním ze zásadních stanovisek při stavbě lakovny je stanovisko orgánů ochrany ovzduší a přírody.

Z pohledu stanoviska ochrany ovzduší toto řeší zákon 201/2012 ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 2 tohoto zákona jsou uvedeny vyjmenované zdroje znečišťování prostředí. Pro náš případ stavby lakovny přicházejí v úvahu tyto vyjmenované zdroje znečištění prostředí :

4.12. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní

4.12. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně větším než 30 m3 (vyjma oplachu) 

9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

9.11. Nanášení práškových plastů

Pro všechny tyto provozy je nutné žádat na krajském úřadu referátu životního prostředí o povolení umístění zdroje znečištění (lakovny), stavby, a po instalaci i povolení provozu zdroje znečišťování prostředí. Pro toto povolení je třeba zpracovat odborný posudek, který musí být zpracován autorizovanou osobou dle tohoto zákona. Pro případy 4.12 (více než 30 m3) a 9.8, 9.11 musí být dále zpracován návrh provozního řádu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.

Pokud by se jednalo o větší lakovnu, kde by spotřeba organických rozpouštědel byla rovna nebo vyšší než 75 kg/h nebo 100 t/rok nebo pokud je objem operačních lázní (vyjma oplachů) větší než 15 m3, musí se zpracovat oznámení podle zákona č. 100/2001, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 3 ( tzv. krajská EIA)

Pokud bude objem operačních lázní předúprav vyšší než 30 m3 bude nutné zpracovat dle zákona 76/2002 žádost o vydání integrovaného povolení, a to dle přílohy 1 bod:

2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m3.

Žádost musí zpracovat odborně způsobilá osoba dle tohoto zákona.

Dále je možné, že orgány státní správy budou, v odůvodněných případech, požadovat další zprávy jako například rozptylová studie (ovzduší) nebo hluková studie (hygiena).

Pokud se vám zatočila hlava z byrokratického boje, který je před vámi, tak nezoufejte. Firmy, které dodávají lakovny by vám měly bez větších problémů s vyřizováním žádostí a zařizování odborných posudků pomoci.

Tak, teď už máte všechny informace ke stavbě nové lakovny. Zbývá už jen poslední, pustit se do výstavby.

Potřebujete poradit
s výběrem?
Zašlete nám vaše požadavky a my vám navrhneme technologii i zařízení
Prosím vyplňte všechny povinné pole.
Prosím vyplňte všechny povinné pole.
Prosím vyplňte všechny povinné pole.
EKOL s.r.o.

Marie Majerové 1152, 
CZ 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: +420 569 721 303, +420 569 721 179
Fax: +420 569 721 313
E-mail: info@ekol.cz

Prosím vyplňte všechny povinné pole.
Prosím vyplňte všechny povinné pole.
Prosím vyplňte všechny povinné pole.